Browse By

பைபிள் உண்மையாக இறைவேதம் என நம்பும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எவ்வாறு புரியவைப்பது?

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

hh

கேள்வி
கிறிஸ்தவர்களுடன் விவாதம் செய்யும்போது
அவர்கள் ஏசு புதிய ஏற்பாட்டில் மன்னிப்பு கருணை
ஆகியவற்றையே அதிகம் போதித்தார்.குரானிலோ
பக்கத்துக்கு பக்கம் தண்டனை பற்றிய வசனங்களே அதிகம் உள்ளன. ஆகவே அது இறைதன்மையாக
இருக்க முடியாது என்கின்றனர்.( நமது பயாங்களிலும் தண்டனை பற்றியே அதிகம் பேசுகின்றனர்.அவர்களோ நேர்மறையான அன்பு மன்னிப்பு கருணை ஆகியவை பற்றிய வசனங்களை அதிகம் பேசுகின்றனர். மக்கள் இதில் கவரப்படுகிறார்கள். குரானில் உள்ள நேர்மறையான வசனங்களை நிறைய தெரியபடுத்த வேண்டும்)
நான் விவாதம் செய்தது ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்கர்
அவர் பைபிளில் நல்ல அறிவு உள்ளவர்.பைபிள் கிளாஸ் போன்றவை நிறைய கலந்து கொள்கிறார்
ஆகவே எசுகூறியதை தவிர மற்றவை ஆதரபூர்வமனவை அல்ல என்று நினைக்கிறார்.எனவே அவரை பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்களை சொல்லி விவாதம் செய்ய முடியவில்லை.நமக்காக மரித்த கடவுள் என்ற
கருத்தில் மிகவும் கவரப்பட்டு உள்ளார்.இதை எப்படி எதிர் கொள்வது.

thank you வ.பாஸ்கர்

 

PJ அவர்களின் பதில்
அந்த சகோதரருக்கு பல விஷயங்களில் தெளிவு இல்லை. பழைய ஏற்பாடு எந்த அளவுக்கு சந்தேகமானதோ அதே அளவுக்கு புதிய ஏற்பாடும் சந்தேகத்துக்கு இடமானவை தான். இயேசு கூறியதாக எதை அவர் நம்புகிறார்ரோ அது இயேசு கூறியது அல்ல என்பது உண்மையாகும்.
இது குறித்து இயேசு சிலுவையில் அறையப்படவில்லை என்ற நூலில் விரிவாக விளக்கியுள்ளோம். அதன் முக்கியமான பகுதியைக் கீழே தருகிறோம்.
கிறித்தவக் கொள்கையை உருவாக்கியவர் யார்?

கிறித்தவ மதத்தின் இந்தக் கோட்பாடு இயேசுவால் உருவாக்கப்பட்டதா?

பைபிளின் புதிய ஏற்பாட்டில் மத்தேயு மாற்கு, லூக்கா யோவான் ஆகிய நான்கு சுவிஷேசங்களும், பவுல் என்பவர் பலருக்கு எழுதிய கடிதங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.

இயேசுவின் சீடர்கள் தாம் கண்ணாரக் கண்டதைத் தான் சுவிஷேசங்களாக எழுதினார்கள் என்று அப்பாவி கிறித்தவர்கள் நம்ப வைக்கப்பட்டுள்ளனர். பைபிளில் உள்ள நான்கு சுவிஷேசங்களும் 23 நிருபங்களும் இயேசுவின் சீடர்கள் எழுதியவை அல்ல என்பதை முதலில் கிறித்தவ அன்பர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

சுவிசேஷம் எழுதிய நால்வர் யார்? பவுல் என்பவர் யார் என்பதை முதலில் கிறித்தவ நண்பர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

பன்னிரண்டு சீடர்கள்

இயேசுவுக்குப் பன்னிரண்டு சீடர்கள் இருந்தனர். அவர்களின் பெயர்களைப் பைபிள் பின்வருமாறு பட்டியல் இடுகிறது.

அப்பொழுது அவர் தம்முடைய பன்னிரண்டு சீஷர்களையும் தம்மிடத்தில் வரவழைத்து அசுத்த ஆவிகளைத் துரத்தவும் சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரங்கொடுத்தார். அந்தப் பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலருடைய நாமங்களாவன: முந்தினவன் 1பேதுரு என்னப்பட்ட சீமோன், 2அவன் சகோதரன் அந்திரேயா, 3செபெதேயுவின் குமாரன் யாக்கோபு, 4அவன் சகோதரன் யோவான், 5பிலிப்பு, 6பற்தொலொமேயு, 7தோமா 8ஆயக்காரனாகிய மத்தேயு, 9அல்பேயுவின் குமாரன் யாக்கோபு, 10ததேயு என்னும் மறுநாமமுள்ள லெபேயு, 11கானானியனாகிய சீமோன், 12அவரைக் காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸ்காரியோத்து என்பவைகளே.

மத்தேயு 10:1-4

அப்பொழுது அவர் பன்னிரண்டு பேரைத் தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாகத் தாம் அவர்களை அனுப்பவும் வியாதிகளைக் குணமாக்கிப் பிசாசுகளைத் துரத்தும்படி அவர்கள் அதிகாரமுடையவர்களா யிருக்கவும் அவர்களை ஏற்படுத்தினார். அவர்கள் யாரெனில் சீமோன் இவனுக்குப் பேதுரு என்கிற பெயரிட்டார். செபெதேயுவின் குமாரனாகிய யாக்கோபு, யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யோவான் இவ்விருவருக்கும் இடிமுழக்க மக்களென்று அரத்தங்கொள்ளும் பொவனெரகேஸ் என்கிற பெயரிட்டார். அந்திரேயா, பிலிப்பு, பற்தொலொமேயு, மத்தேயு, தோமா, அல்போயுவின் குமாரன் யாக்கோபு, ததேயு, கானானியனாகிய சீமோன், அவரைக் காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸ்காரியோத்து என்பவர்களே.

மாற்கு 3:14-19

மேற்கண்ட பன்னிரண்டு பேர் தான் இயேசுவின் சீடர்கள் என்று மத்தேயுவும் மாற்குவும் கூறுகின்றனர்.

மாற்கு சுவிஷேம்

பைபிள் புதிய ஏற்பாட்டின் நான்கு சுவிஷேசங்களில் மத்தேயு சுவிஷேசம் முதலாவதாக அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் எழுதப்பட்ட வரிசைப்படி பார்த்தால் மாற்கு தான் முதலில் எழுதப்பட்டதாகும். இது குறித்து விக்கி பீடியா தகவல் களஞ்சியம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது.

மாற்கு நற்செய்தி கிறிஸ்தவ விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டு நற்செய்தி நூல்களில் இரண்டாவது நூலாகும். இயேசுவின் திருமுழுக்கிலிருந்து (ஞானஸ்நானம்) நூல் ஆரம்பிக்கிறது. இயேசுவின் வாழ்வின் கடைசி வாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது. கி.பி.60-80 இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டது. நான்கு நற்செய்தி நூல்களில் முதலவதாக எழுதப்பட்டது எனக் கருதப்படுகிறது. மொத்தம் 16 அதிகாரங்களில் 678 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளது.

மாற்கு புனித இராயப்பரின் (பேதுரு எனும் பீட்டரின்) சீடராவார். இராயப்பர் இயேசு பற்றிக் கூறியவற்றையும் வேறு மூலங்களிலிருந்து தான் பெற்ற தகவல்களையும் தொகுத்து, மாற்கு நற்செய்தி எழுதினாரென்று கருதப்படுகிறது. மூல நூல் கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது. மாற்கு இந்நூலை எழுதும் போது உரோமயில் இருந்ததாக முன்னர் கருதப்பட்டாலும் அவர் சிரியாவில் இருந்தே இந்நூலை எழுதினார் என்ற கருத்து இப்போது மேலோங்கியுள்ளது.

முதன் முதலில் சுவிஷேசம் எழுதிய மாற்கு மேற்கண்ட பன்னிரண்டு சீடர்களில் இடம் பெறவில்லை. மாறாக இயேசுவின் சீடராகிய பேதுரு எனும் பீட்டருக்கு இவர் சீடராக இருந்தார். இவர் எழுதிய அனைத்தும் இவர் கண்ணால் பார்த்து எழுதியதல்ல. பீட்டரிடம் கேட்டவைகளை எழுதியதாகவும் அவர் குறிப்பிடவில்லை. இயேசுவைப் பார்த்திராத இவர், செவி வழியாகப் பேசிக் கொள்ளப்பட்ட செய்திகளை அடிப்படையாக வைத்தே தனது சுவிஷேசத்தை எழுதியுள்ளார் என்பது உறுதியாகிறது.

மத்தேயு சுவிஷேம்

மத்தேயு என்ற பெயர் சீடர்களின் பட்டியலில் இருந்தாலும் சுவிசேஷம் எழுதியது அந்த மத்தேயு அல்ல என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இயேசுவின் சீடராகிய மத்தேயுவாக இருந்தால் மாற்குவை முந்திக் கொண்டு இவர் சுவிசேஷம் எழுதி இருப்பார். இயேசுவின் சீடருக்குச் சீடரான மாற்குவிற்குப் பிறகு தான் மத்தேயு எழுதப்பட்டது என்பதால் இது இயேசுவின் சீடராகிய மத்தேயு எழுதியது அல்ல. இவர் வேறொரு மத்தேயுவாக இருக்கலாம்; அல்லது வேறு யாரோ எழுதி மத்தேயு பெயரில் வெளியிட்டிருக்கலாம் என்பது தான் ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகும்.

இது குறித்து விக்கி பீடியா இவ்வாறு கூறுகிறது.

மத்தேயு நற்செய்தி விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டிலுள்ள நான்கு நற்செய்தி நூல்களின் முதலாவது நூலாகும். இது இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றைக் குறிக்கிறது. இந்நூல் புதிய ஏற்பாட்டின் முதலாவது நூலாகும். இது இயேசுவின் சீடரான மத்தேயுவின் பெயரைக் கொண்டுள்ளது எனினும் இந்நூலின் எழுத்தாளர் அவரா என்பது கேள்விக்குரியதே. வேறு ஒருவர் எழுதி புனித மத்தேயுவின் பெயரில் வெளியிட்டிருக்கலாம் என்பது இப்போது ஏற்கப்பட்ட கருத்தாகும். மற்ற நற்செய்தி நூல்களான மாற்கு, லூக்கா என்பவற்றுடன் பொதுவான வசன எடுத்தாள்கையும், உள்ளடக்கத்தையும் கொண்டுள்ளது.

லூக்கா சுவிசேஷம்

மூன்றாவது சுவிஷேசக்காரராகிய லூக்கா என்பவரும் பன்னிரண்டு சீடர்களில் ஒருவர் அல்ல. மற்றவர்கள் கூறக் கேட்டதையே தான் எழுதியதாக இவர் வெளிப்படையாக ஒப்புக் கொள்கிறார்.

மகா கனம்பொருந்திய தேயோப்பிலுவே நாங்கள் முழுநிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகளை ஆரம்ப முதல் கண்ணாரக் கண்டு வசனத்தைப் போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளைக் குறித்துச் சரித்திரம் எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டுமென்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய்த் தோன்றிற்று.

லூக்கா 1:1-4

மற்றவர்கள் கூறக் கேட்டதையே தான் எழுதுவதாக எடுத்த எடுப்பிலேயே லூக்கா ஒப்புக் கொள்கிறார்.

இவர் மிகவும் பிந்தியவராவார். கிறித்தவத்தின் சிலுவைக் கோட்பாட்டை உருவாக்கிய பவுலின் சீடர்களில் லூக்காவும் ஒருவர்.

யோவான் சுவிஷேம்

இயேசுவின் சீடர்களில் யோவான் என்ற பெயரில் ஒருவர் இருப்பதால் அவர் எழுதியதே யோவான் சுவிஷேசம் என்று பாமர மக்கள் நம்புகின்றனர். ஆனால் ஆய்வாளர்கள் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

இயெசுவின் நேரடிச் சீடரான யோவான் இதை எழுதி இருந்தால் இது தான் முதலில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். இது எழுதப்பட்ட காலம் கிபி 90 முதல் 120 க்குள் இருக்க வேண்டும் என்பது முன்னோடி ஆய்வாளரின் கருத்தாகும்.

இயேசுவின் சீடராக இருந்த யோவானுக்கு இயேசு சிலுவையில் அறையப்படும் போது சுமார் 25 வயது என்று வைத்துக் கொண்டால் கூட கிபி 90ல் 115 வயது ஆகி இருக்கும். 115 வயது வரை மனிதனின் சராசரி வயது இல்லை. வேறு சிலர் கூறுவது போல் கிபி 65 முதல் 85 க்குள் எழுதியதாக வைத்துக் கொண்டாலும் அப்போதும் யோவான் தொண்ணூறு வயது முதல் 119 வயதில் இதை எழுதியதாக ஆகும். இதுவும் மனிதர்களின் சராசரி வயதுக்கு அதிகமாகும். எனவே இதை யோவான் என்ற சீடர் எழுதி இருக்க முடியாது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இதை யோவான் என்ற பெயர் கொண்ட வேரொருவர் தான் எழுதி இருக்கிறார்.

விக்கி பீடியா இது பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறது.

இந்நற்செய்தியில் இயேசுவின் பிரியமான சீடரால் எழுதப்பட்டது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இயேசுவின் பிரியமான சீடர் என அழைக்கப்பட்டவர் அப்போஸ்தலரான யோவான் என்பது சம்பிரதாயமான வழக்கமாகும். யோவான் நற்செய்தி கிறிஸ்தவ விவிலியத்திலுள்ள நான்கு நற்செய்திகளில் கடைசியாக எழுதப்பட்டதாகும்.

யோவான் நற்செய்தியானது வேறு நபர்களால் எழுதப்பட்டதென பல ஆய்வாளர் கூறியிருக்கின்றனர். எனினும் றேமன் கே. ஜுசினோ (தஹம்ர்ய் ஃ. ஓன்ள்ண்ய்ர்) என்பவரால் 1998 இல் மொழியப்பட்ட தத்துவம் மிகவும் மிகப் பிரசித்தமானதும், சர்ச்சைக்குரியதுமாகும். இவர் யோவான் நற்செய்தி மர்தலேன் மரியாளால் எழுதப்பட்டது என்ற வாதத்தை முன் வைத்தார். இயேசுவால் மரணத்திலிருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதாக விவிலியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள இலாசரஸ் இந்நூலை எழுதினார் என்பதுவும் இன்னுமொரு வாதமாகும்.

இது கி.பி. 65-85 இடையான காலப் பகுதியில் எழுதப்பட்டதாக மிதவாத ஆய்வாளரின் கருத்தாகும். எனினும் இது கி.பி. 90-120 இடயிலேயே எழுதப்பட்டது என்பதே முன்னோடி ஆய்வளரின் கருத்தாகும்.

மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, யோவான் ஆகிய நால்வரும் இயேசுவுடன் இருந்தவர்கள் அல்லர். தாம் நேரடியாகக் கண்டதன் அடிப்படையில் சுவிஷேசங்களை எழுதியவர்களும் அல்லர். மாறாக மற்றவர்கள் சொன்னதைக் கேட்டு எழுதியவர்கள் தான் என்பதை முதலில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கேள்விப்பட்டு எழுதியவைகளில் சரியான தகவல்களுடன் தவறான தகவல்களும் கலந்திருக்கும் என்பதைச் சொல்லத் தேவை இல்லை.

இதனால் தான் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவது பற்றி நால்வரும் பல விஷயங்களில் முரண்பட்டு அறிவிக்கின்றனர்.

அடுத்ததாக அவர் நம்புவதையே ஒப்புக் கொண்டாலும் அவர் நினைப்பது போல் இயேசு சமாதானம் பேசவில்லை. அவர் என்ன பேசினார் என்று புதிய ஏற்பாடு பினவருமாறு கூறுகிறது
இது பற்றி கிறித்தவர்கள் மத்தியில் கும்பகோனத்தில் அல்தாபி அவர்கள் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பதில் போதுமான விள்க்கத்தை அவருக்குத் தரும்
முகலாயர்கள் ஆக்கிரமிக்கவில்லையா? அது தீவிரவாதமில்லையா?

? கிறிஸ்தவர்கள் பிறரது வளத்தை சுரண்ட வந்தது தவறு என்றால், முஸ்லிம் முகலாய மன்னர்கள் இந்தியாவை ஆக்கிரமித்தது சரியா? இது தீவிரவாதமாகாதா? என்று முதல் கேள்வியை ஒரு பாதிரியார் கேட்டார்.

! “முகலாயர்கள் செய்ததையும், ஆங்கிலேயர்கள் செய்ததையும் ஒன்றாக ஒப்பிடக் கூடாது. ஏனென்றால், ஆங்கிலேயர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டின் வளத்தையும் சுரண்டி தங்களது நாட்டுக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், முகலாயர்கள் எதையும் தங்களது நாட்டுக்கு கொண்டு செல்லவில்லை. மாறாக மக்களிடத்திலிருந்து எடுத்து மக்களுக்கே கொடுத்தனர். அத்தோடு மட்டுமில்லாமல், தாங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளோம் என்று கூட இங்கிருந்த மக்கள் உணராத அளவுக்கு வெகு சிறப்பான ஆட்சியைத்தான் முகலாயர்கள் செய்தனர்.

அதே நேரத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் 200 வருடங்களில் இந்திய மக்களால் துரத்தியடிக்கப்பட்டனர். ஆனால் முகலாய மன்னர்களோ 800 வருடங்களுக்கு மேல் இந்தியாவை ஆண்டனர். அவர்களால் இந்த நாட்டிற்கு பல்வேறு நன்மைகள் விளைந்துள்ளன. இந்திய மக்கள் அவர்களை விரட்டியடிக்கவில்லை, மாறாக ஆங்கிலேயர்கள் தான் அவர்களது ஆட்சிக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்தனர்.

மேலும், எந்த அளவுக்கு முஸ்லிம் அரசர்களின் ஆட்சியை இந்த நாட்டு மக்கள் விரும்பினார்கள் என்றால், அதற்கு ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை உதாரணமாக கூறலாம். வரலாற்று ஆசிரியர் பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் “டனாய்க்கன் கோட்டை“ என்ற தனது வரலாற்று நூலில், திப்புசுல்தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போரிட்டபோது, ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போரில் திப்புசுல்தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்துக்கள் தங்களது கோயில்களில் சிறப்பு யாகங்கள் நடத்தினார்கள் என்ற வரலாற்றுச் செய்தியை குறிப்பிட்டு காட்டு கின்றார்.

இந்த அளவுக்கு முஸ்லிம் மன்னர்களது ஆட்சியை வேண்டி இந்துக்கள் யாகம் நடத்திய வரலாற்றோடு, ஏகாதிபத்திய ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஒப்பிட முடியாது என்பதை இதற்கு பதிலாகத் தருகின்றோம்…” என்று அல்தாஃபி பதிலளித்தார்.

முஸ்லிம்கள் சாந்தசொரூபிகளாக இருக்காமல் தீவிரவாதிகளாக இருப்பது ஏன்?

முஸ்லிம்கள்தான் பெருவாரியான தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அதனால்தான் அவர்களை தீவிரவாதிகள் என்று உலகம் பேசுகின்றது. அதே நேரத்தில், கிறிஸ்தவமக்கள், “ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால், மறு கன்னத்தை காட்டு” என்ற ஏசு நாதரின் அறிவுரைப்படி சாந்தசொரூபிகளாக இருப்பதனால் நாங்கள் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. நீங்கள் ஏன் சாந்த சொரூபிகளாக இருப்பதில்லை என்று அடுத்த கேள்வியை பாதிரியார் முன்வைத் தார்.

! ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால், மறு கன்னத்தை காட்டு என்ற வாதம் அறிவுக்கு பொருத்தமற்ற வாதமாகும். இந்த வாதம் சரியானது என்றால் அதை கிறிஸ்தவர்கள் முதலில் கடை பிடிக்க வேண்டும். அதை கிறிஸ்தவர்கள் கடைபிடிக்கின்றார்களா? என்று நாம் ஆய்வு செய்தால் எந்த கிறிஸ்தவரும் இந்த சித்தாந்தத்தை கடைபிடிப்பதில்லை. வெறும் வாய் வார்த்தையாகத்தான் இதைக் கூறுகின்றார்களே தவிர இதை உண்மையில் யாரும் தங்களது வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவதில்லை. அதற்கு பல உதாரணங்களை கூறலாம்.

“ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால், மறு கன்னத்தை காட்டு” என்ற சித்தாந்ததை கூறக் கூடிய கிறிஸ்தவ நாடுகள் அனைத்திலும் குற்றவாளிகளை தண்டிக்கக்கூடிய கிரிமினல் சட்டங்களை வகுத்து வைத்திருப்பதேன்? அனைத்து கிறிஸ்தவ நாடுகளிலும் கிரிமினல் சட்டங்களை நீக்கிவிட்டு குற்றவாளிகளை தப்ப விட்டுவிடலாமா?

மேலும், இந்த சட்டத்தை எவரேனும் அமுல்படுத்துவாரேயானல், அந்த நாடுகளில் ரவுடியிசம் அதிகமாகி தீவிரவாதம் பெருகுமே தவிர அது அமைதிக்கு வழி வகுக்காது.

மேலும், இந்த வாதம் சற்றும் அறிவுக்கு பொருத்தமான வாதமாகாது. யாரேனும் ஒருவர் உங்களது ஒருபாக்கெட்டிலிருந்து 50 ரூபாயை திருடுவாரேயானால், அவரைப் பிடித்து தண்டிப்பதை விட்டுவிட்டு, உங்களது மற்றொரு பாக்கெட்டிலிருந்து இன்னொரு ஐம்பது ரூபாயை எடுத்து நீட்டுவீர்களா? இது எப்படி சரியாகும்? என்ற அறி வுப்பூர்வமான கேள்வியும் முன்வைக்கப் பட்டது.

மேலும், இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே விழுப்புரத்தில் கிறிஸ்தவ மடாலயம் ஒன்று சங்பரிவாரக் கும்பலால் தாக்கப்பட்டபோது அதற்காக அதைக் கண்டித்து கிறிஸ்தவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது ஏன்? காவல் துறைக்கு சென்று அந்த சமூக விரோதிகளுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவ சமுதாயம் காவல்நிலையத்தில் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்தது ஏன்?

கன்னியாஸ்திரிகள் கற்பழிக்கப்பட்ட போதும், பாதிரியார்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட போதும் கிறிஸ்தவ சமுதாயம் அந்த சமூகவிரோத செயல்களுக்கு எதிராக கொதித்தெழுந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டது ஏன்?

இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் செய்துவிட்டு ஒரு கன்னத்தில் அடித்தவனுடைய மறு கன்னத்தில் பல இடங்களில் அடித்துவிட்டு, சில இடங்களில் மறு கன்னத்தில் அடிப்பதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்துவிட்டு உங்களை சாந்தசொரூபிகளைப்போல காட்ட முயற்சிப் பது எந்த விதத்திலும் சரியாகாது. உள்ளே ஒன்று செய்வதும், வெளியே ஒன்று பேசுவதுமாகத்தான் இந்த விஷயத்தில் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தின் நிலை இருக்கின்றது என்பதும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.

அது மட்டுமில்லாமல், முஸ்லிம்கள் மீது சம்பந்தமில்லாமல் தீவிரவாதிகள் என்ற பழி போடப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் தீவிரவாத செயல்களை செய்யும் கிறிஸ்தவர்கள் சாந்த சொரூபிகளாக காட்டப்படுகின்றார்கள். இதுதான் எதார்த்த நிலை என்பதை அல்தாஃபி விளக்கினார்.

குறிப்பு:
ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால், மறு கன்னத்தை காட்டு என்ற சித்தாந்தத்தை இயேசு கூறியதாக கூறும் கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ள இயே சுவின் மற்றுமொரு முகத்தை எவருக்கும் தெரியாமல் மறைத்து இருட்டடிப்பு செய்து விட்டனர் என்பதை இந்த இடத்தில் நாம் சுட்டிக் காட்ட ஆசைப்படுகின்றோம்.

சமாதானப் பிரபு என்று இயேசுவை அழைக்கும் கிறிஸ்தவ உலகம் அவர் தன்னைப் பற்றி என்ன சொன்னார் என்பதை முழுமையாக உலகிற்கு வெளிப்படுத்தினால் அவருடைய உண்மை முகம், இன்னொரு முகம் வெளிப்படும். ஆம்! இயேசு தன்னைப் பற்றி பைபிளில் கூறுவதை கேளுங்கள்.

சண்டை மூட்ட வந்த சமாதானப் பிரபு

இங்கே கிறிஸ்தவர்களோ, இயேசுவை சமாதானத் தூதர், சமாதானப் பிரபு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இயேசுவோ, நான் சண்டை மூட்டத்தான் வந்தேன்; என்னை சமாதானத்தை உண்டு பண்ண வந்தவன் என்று சொல்லாதீர்கள்” என்று பிரகடனம் செய்கின்றார். இதோ ஏசுவின் பிரகடனம் பைபிளிலிருந்து,

நான் பூமியிலே சமாதானத்தை உண்டாக்க வந்தேன் என்று நினைக்கிறீர்களோ? சமாதானத்தை அல்ல. பிரிவினையையே உண்டாக்க வந்தேன் என்று உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.
எப்படியெனில், இது முதல் ஒரே வீட்டில் ஐந்து பேர் பிரிந்திருப்பார்கள், இரண்டு பேருக்கு விரோதமாய் மூன்று பேரும் மூன்று பேருக்கு விரோதமாய் இரண்டு பேரும் பிரிந்திருப்பார்கள்.
தகப்பன் மகனுக்கும், மகன் தகப்பனுக் கும், தாய் மகளுக்கும், மகள் தாய்க்கும், மாமி மருமகளுக்கும், மருமகள் மாமிக்கும் விரோ தமாய்ப் பிரிந்திருப்பார்கள் என்றார்.
(லூக்கா 12 : 49, 51, 52, 53)

பூமியின்மேல் சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் என்று எண்ணாதிருங்கள். சமாதானத்தையல்ல, பட்டயத்தையே அனுப்ப வந்தேன்.
எப்படியெனில், மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினையுண்டாக்க வந்தேன்.
(மத்தேயு 10 : 34, 35)

இயேசுவின் மற்றொரு முகம்:

ஏசுவை கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு பரிதாபப்படக் கூடிய தோற்றத்தில், அப்பாவி யைப்போல முகத்தையுடையவராகவும், சாந்த சொரூபியைப் போலவும்தான் நம்மில் ஒவ் வொருவரும் வரைபடத்தில் பார்த்து இருக்கின்றோம்.

ஆனால், ஏசுநாதரை மிகப்பெரிய ஒரு வாளை தனது கையில் ஏந்திக் கொண்டு, போர் புரியச் செல்லும் போர் படைத் தளபதியாக போர் வீரராக, மனதில் கற்பனை செய்து பார்த்தால் எப்படி இருக்கும்?

இயேசுவை அப்படி எப்படி நாங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும்? என்று கிறிஸ்தவர்கள் கேட்கலாம். ஆனால், பைபிள் அவரைப் பற்றி கூறுவதைக் கேளுங்கள்.

மேலும் அவர், “நான் அரசனாக இருப்பதை விரும்பாத என் பகைவர்களை இங்கு கொண்டு வந்து என் முன்படுகொலை செய்யுங்கள்” என்று சொன்னார்.
லூக்கா 19:27

என்னை அரசனாக ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்களை என் முன் கொண்டுவந்து படுகொலை செய்யுங்கள் என்று சொன்னவர்தான் சாந்த சொரூபியா? சமாதானப் பிரபுவா?

மேலும், யூதர்களுக்கு எதிராக போர் புரிவதற்காக ஆடைகளை விற்றாவது வாள் வாங்குங்கள் என்று தனது சாந்தசொரூப (?) சீடர்களுக்கு கட்டளைட்ட சம்பவத்தையும் பைபிள் விவரிக்கின்றது.

இதோ, பைபிளின் வாசகங்கள்:

இயேசு சீடர்களிடம், “நான் உங்களைப் பணப்பையோ வேறு பையோ மிதியடியோ எதுவுமில்லாமல் அனுப்பியபோது, உங்களுக்கு ஏதாவது குறை இருந்ததா?” என்று கேட்டார். அவர்கள், “ஒரு குறையும் இருந்த தில்லை” என்றார்கள். அவர் அவர்களிடம், “ஆனால், இப்பொழுது பணப்பை உடையவர் அதை எடுத்துக் கொள்ளட்டும்; வேறு பை உடையவரும் அவ்வாறே செய்யட்டும். வாள் இல்லாதவர் தம் மேலுடையை விற்று வாள் வாங்கிக் கொள்ளட்டும்”
லூக்கா 22:35, 36

இவ்வாறு யூதர்களுக்கு எதிராக வாளேந்தி போர்புரிவதற்கு போர்பிரகடனம் செய்த ஏசுநாதரை, சண்டை மூட்ட வந்தவன் தான் நான், நான் தகப்பனுக்கும் பிள்ளை களுக்கும் மத்தியிலும், இதுபோன்ற ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் சண்டை மூட்ட வந்தவன்தான் என்று சொன்ன ஏசு நாதரை சாந்த சொரூபியாக காட்ட முயல்வது மாபெரும் வரலாற்று மோசடி என்பதையும் கூடுதலாக இங்கு பதிவு செய்கின்றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: