Browse By

பைபிளில் உள்ள எண்ணிலடங்கா முரண்பாடுகள் – முரண்பாடு 20!!!

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone


முரண்பாடு 20:

எக்கோனியாவின் தந்தை யார்?

a. யோசியா (பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப் போகுங்காலத்தில், யோசியா எகொனியாவையும் அவனுடைய சகோதரரையும் பெற்றான். மத்தேயு 1:11)

b. யோயாகாகீம் (யோயாக்கீமின் குமாரர், எகொனியா முதலானவர்கள்; இவனுக்கு மகனானவன் சிதேக்கியா. I நாளாகமம் 3:16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: